# 139

Ράμπες Αμεα-αποτμήσεις πεζοδρομίων εμποδιζόμενες συστηματικά απο υλικές ενέργειες και παραλείψεις ( η κιτρινη διαγραμμιση εχει αποχρωματισθεί – κάδος πανω στην απότμηση -γωνία-διπλα στο πεζοφάναρο ) δημοτικης αρχης και παράνομη στάθμευση

Πεζοδρόμια

access_time June 20, 2018 person geogre dimitriou thumb_up 0
 • Σημερινό
 • Πέρασε καιρός
 • Καλένδες

Description

 1. Σύμφωνα με το το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και  ν..3852/2010«ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»,Ν. 3870/2010, Ν. 3905/2010 και Ν.3979/2011,  οι αρμοδιότητες Δήμων μεταξύ άλλων είναΗ μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 2.  Σύμφωνα  με το Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας”Άρθρo 1

  Πεδίo εφαρμoγής τoυ Kώδικα O Kώδικας Oδικής Kυκλoφoρίας εφαρμόζεται σε oδoύς και σε χώρoυς πoυ χρησιμoπoιoύνται για δημόσια κυκλoφoρία oχημάτων, πεζών και ζώων.

  Άρθρo 2 Oρισμoί

  Δημόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.

  Ως Πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή  και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων.Άρθρο 24

  3.Και  σύμφωνα με την ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’): Κτιριοδομικός Κανονισμός Άρθρο 24

  Πεζοδρόμια.

  1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται,ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκε
  2. Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανoκίνητων και μη οχημάτων. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο ΚΟΚ Ν. 4530/18 (άρθρο 29 παρ.1 εδαφ. β,ζ.) τιμωρείται:
1. Με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες.
2. Με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.
Δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις (ΑμΕΑ), έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν Δελτίο στάθμευσης <Α.Μ.Α.> .

((Το “Σχεδιάζοντας για ΄Ολους” του ΥΠΕΚΑ σε συνδυασμό και με άλλα Διατάγματα και Οδηγίες (πχ για τα Πολεοδομικά Σταθερότυπα), αποτελούν νομοθετήματα/”Κανόνες Τέχνης και Επιστήμης”, πολύτιμα εργαλεία για τους φορείς υλοποίησης κοινοχρήστων χώρων (τεχνικές υπηρεσίες, Δημοτικά Συμβούλια κλπ). Παραβίασή τους, διαρρηγνύει την “προσβάσιμη αλυσίδα” και τίθενται θέματα ποινικών ευθυνών και αστικών διεκδικήσεων από οιονδήποτε χρήστη, ΑμεΑ ή μη.Η έλλειψη προσβασιμότητας στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, γεννά δικαιωμα Αγωγής αποζημιώσεων λόγω αδικοπραξίας.

 

Photos

Comments

comment No comments submitted

Location

place Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και Π. Μελά, Χαϊδάρι 124 61, Ελλάδα

Timeline

Σημερινό
Issue reported and published June 20, 2018 by geogre dimitriou